Zamknij

Ogólne warunki handlowe Karl Knauer Poland Sp. z o.o.

I.  Zakres obowiązywania/Zawarcie umowy

1. W odniesieniu do wszelkich transakcji sprzedaży, świadczenia usług, porozumień i ofert w obrocie handlowym, których stroną jest Karl Knauer Poland Sp. z o.o. (dalej zwana „Karl Knauer”), stosuje się wyłącznie poniższe Ogólne Warunki Handlowe (dalej zwane „OWH”) w wersji każdorazowo obowiązującej, także w przypadku, gdy nie będziemy się na nie wyraźnie powoływać w przyszłości. Poprzez udzielenie zamówienia Klient wyraża zgodę na zastosowanie OWH w odniesieniu do danego zamówienia, jak i w stosunku do wszelkich przyszłych zamówień z Karl Knauer. Jakiekolwiek inne ustalenia wymagają potwierdzenia w formie pisemnej.
2. Ogólne warunki umów lub inne wzorce umów stosowane przez Klienta, które nie są zgodne z OWH, są wiążące jedynie pod warunkiem, że zostały zaakceptowane na piśmie przez Karl Knauer. 
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia OWH wymagają porozumienia w formie pisemnej. W razie braku takiego porozumienia zmiana lub uzupełnienie OWH wiąże Klienta, jeżeli taka zmiana lub uzupełnienie zostały doręczone, a Klient nie wypowiedział umowy w najbliższym możliwym terminie.
4. Zamówienie powinno zostać złożone w formie pisemnej oraz zawierać nazwę firmy, dokładny adres, numer NIP i REGON, zakres zamówienia lub numer oferty przedstawionej przez Karl Knauer.
5.  Karl Knauer zastrzega sobie prawo do żądania przedłożenia przed zawarciem umowy aktualnych odpisów z odpowiednich rejestrów, potwierdzenia nadania numeru NIP i REGON oraz umowy spółki.
6. Osoba dokonująca zamówienia w imieniu Klienta oświadcza, iż posiada pełnomocnictwo do składania zamówień w imieniu Klienta. Karl Knauer zastrzega sobie prawo do żądania potwierdzenia zamówienia przez osoby uprawnione do reprezentacji Klienta zgodnie z odpisem z odpowiedniego rejestru.
7. Udzielenie zlecenia przez Klienta oraz potwierdzenie  realizacji zamówienia następuje zwyczajowo w formie pisemnej. Na potrzeby OWH za formę pisemną uważa się również telefaks lub elektroniczne przekazanie danych, np. w formie maila, jeśli tylko udzielający zlecenia może zostać jednoznacznie zidentyfikowany na podstawie powszechnie używanych standardów.
8. W odniesieniu do udostępnionych przez Karl Knauer ilustracji, rysunków, kalkulacji, ofert i innych dokumentów, zastrzega ona sobie prawo własności i prawa autorskie. Ww. dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Karl Knauer i nie mogą być bez jej pisemnej zgody udostępnianie osobom trzecim.
9. Zamawiający dostarczając materiały graficzne w celu realizacji zamówienia oświadcza tym samym, że posiada uprawnienia do dysponowania wszelkimi dostarczonymi znakami towarowymi i nie naruszają one praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich i wynalazczych.
10. W wypadku, gdy potwierdzenie zlecenia odbiega treścią od zamówienia, za wiążące umownie uznaje się potwierdzenie zlecenia, jeśli w ciągu 7(siedmiu) dni od jego wysłania druga strona nie zgłosi pisemnie sprzeciwu w tej sprawie.
11. W razie świadczenia usług na rzeczach jej powierzonych Karl Knauer przyjmuje te rzeczy na przechowanie.
12. Z uwagi na różne parametry podłoża drukarskiego jakim jest papier (rodzaj papieru) jak i przez stosowane operacje uszlachetniające (laminowanie lub lakierowanie) kolory nadruku na wyrobie gotowym mogą minimalnie (+/-Δ2) odbiegać od kolorów zawartych we wzorniku Pantone.
13. Karl Knauer wykonuje nadruki w systemie Pantone lub HKS oryginalnymi farbami z określoną próbą kolorystyczną, a jedynym odniesieniem zgodności kolorystycznej jest certyfikowana próba dostawcy farby oraz wzornik kolorów Pantone. W przypadku podania numeru farby przez Klienta odpowiedzialność Karl Knauer za niezgodności kolorystyczne z wcześniejszymi wydrukami lub innymi wzorcami kolorystycznymi dostarczonymi przez Klienta jest wyłączona.
14. W przypadku realizacji prac w systemie CMYK jedynym wzorcem kolorystycznym jest wykonany przez Karl Knauer (na podstawie materiałów przesłanych przez Klienta) i zaakceptowany przez Klienta wydruk kolorystyczny.
15.  Karl Knauer nie ponosi odpowiedzialności za błędy tekstowe i graficzne, w przypadku akceptacji przez Klienta projektu  graficznego w wersji elektronicznej lub papierowej.
 
II. Ceny/zapłata

1. Ceny w obrocie handlowym są cenami netto, do których każdorazowo doliczany jest podatek VAT w obowiązującej wysokości. Kalkulacja ceny obejmuje jedynie wydanie towaru w siedzibie Karl Knauer. Ceny nie zawierają kosztów wysyłki i transportu oraz ubezpieczenia towaru. Kalkulacja ceny i zapłata następuje w złotych polskich lub ich równowartości wyrażonej w walucie obcej. Dodatkowe koszty powstałe w wyniku zapłaty w walucie obcej ponosi Klient.
2. Ze względów technologicznych Karl Knauer dopuszcza odchylenia nakładu realizowanego w stosunku do nakładu zamówionego o +/- 10%.
3. W razie rezygnacji przez Klienta z zamówienia po jego potwierdzeniu przez Karl Knauer i wykonaniu prac związanych z przygotowaniem graficznym oraz poniesienia kosztów związanych z przygotowaniem produkcji Karl Knauer ma prawo:
- żądać zapłaty za prace wykonane według stawki 240,00 PLN za 1 godzinę pracy studia graficznego, lub
- żądać zwrotu poniesionych nakładów związanych z przygotowaniem produkcji  uwzględnionych na potwierdzeniu zamówienia, lub
- dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. 
4. Wskazane w ofercie ceny obowiązują maksymalnie przez okres 2 (dwóch ) miesięcy od doręczenia oferty Klientowi pod warunkiem, że dane będące podstawą ustalenia ceny nie ulegną zmianie.
5. Niezależne od Karl Knauer okoliczności, które wystąpią po złożeniu zamówienia i które będą miały znaczący, nie dający się przewidzieć wpływ na podstawę kalkulacji cen, upoważniają Karl Knauer do podwyższenia uzgodnionych cen, jednakże tylko do wysokości, która uzasadniona będzie wystąpieniem ww. okoliczności. Powyższe dotyczy w szczególności zmian ustawowych, zarządzeń urzędowych etc. Podwyższone w ten sposób ceny zostaną ustalone na tej samej podstawie, co ceny pierwotnie uzgodnione i nie będą miały na celu zwiększenie zysków.  
6. Kwoty wynikające z rachunków są wymagalne po 14(czternastu) dniach od dnia wystawienia faktury, chyba że strony wyraźnie postanowiły inaczej.
7. Karl Knauer wystawi fakturę VAT w terminie 7 dni od daty wydania całości lub części towaru. 
8. Czeki, podobnie jak weksle, będą akceptowane jedynie w celu wykonania zobowiązania i tylko w wyniku indywidualnego porozumienia.
9. Kwoty wynikające z rachunków nie podlegają potrąceniu bez pisemnej zgody Karl Knauer.
10. W przypadku płatności po terminie określonym w pkt. 4, naliczane będą odsetki  ustawowe. Zastrzega się prawo do dochodzenia dalszych odszkodowań z tytułu zwłoki oraz zaliczania zapłaty w pierwszej kolejności na poczet należnych odsetek.
11. Karl Knauer zastrzega sobie prawo żądania zaliczki na poczet zapłaty przed wydaniem towaru.

III. Wydanie towaru

1. Uzgodnione terminy wydania towaru wymagają pisemnego Potwierdzenia  realizacji zamówienia przez Karl Knauer.
2. Uzgodniony termin wydania towaru będzie uznany za dotrzymany, jeśli przed jego upływem zamówiony towar zostanie wydany Klientowi. Za wydanie towaru uważa się przekazanie towaru osobie wyznaczonej do jego odbioru lub ewentualnie postawienie towaru do dyspozycji Klienta po poinformowaniu go o tym w związku z upływem terminu realizacji zamówienia. Wszelkie ryzyka przechodzą na Klienta z chwilą wydania towaru.
3. Klient zobowiązany jest do odbioru towaru z siedziby Karl Knauer w dniu wskazanym na potwierdzeniu terminu realizacji zamówienia. Jeśli Karl Knauer nie może wywiązać się ze swoich obowiązków na skutek okoliczności wywołanych działaniem sił wyższych, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy, takich jak: konflikty między pracodawcą a pracownikami, strajki, lokauty, nieprzewidywalne zakłócenia w funkcjonowaniu zakładu lub nieuniknione zmniejszenie surowców lub na skutek podobnych okoliczności, na które nie miała wpływu, jest ona zwolniona z obowiązku świadczenia na czas trwania takiego zakłócenia. Uzgodnione terminy dostawy zostaną w takim przypadku wydłużone o czas trwania zakłócenia. W przypadku wystąpienia powyższych okoliczności roszczenia odszkodowawcze Klientów są wyłączone. Na czas trwania zakłócenia zawieszone będą także obowiązki Klienta wymienione w umowie. Karl Knauer ma obowiązek niezwłocznego, najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni poinformowania Klienta o wystąpieniu i ustąpieniu okoliczności spowodowanych siłą wyższą w rozumieniu niniejszego postanowienia. 
4. Jeśli wydanie towaru opóźnia się na skutek okoliczności spowodowanych przez Klienta, ma on obowiązek zwrócenia Karl Knauer wszelkich powstałych przez to dodatkowych kosztów.
5. Jeśli Klient odmawia odbioru towaru w terminie, chociaż jest do tego zobowiązany, zapłaci na rzecz Karl Knauer karę umowną w wysokości 5% kwoty zlecenia netto. Zastrzega się w takim wypadku prawo Karl Knauer do dochodzenia dalszych roszczeń odszkodowawczych.   
6. Klient ponosi ryzyko zapłaty ceny także w przypadku utraty zakupionego towaru od momentu, w którym towar został wydany Klientowi.
7. Karl Knauer może zobowiązać się do zorganizowania transportu towaru na miejsce wskazane przez Klienta wyłącznie w drodze indywidualnych ustaleń zamieszczonych na potwierdzeniu zamówienia. Wszelkie ryzyka oraz koszty związane z transportem towaru ponosi Klient, chyba że uzgodniono inaczej.  
8. Na życzenie Klienta Karl Knauer może ubezpieczyć towar od kradzieży, zniszczenia oraz szkód spowodowanych transportem, ogniem i wodą jak również innych ryzyk podlegających ubezpieczeniu.
9. Wydanie towaru częściami jest dopuszczalne, o ile Klient wyraził na to zgodę.

IV. Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej

1. Karl Knauer zastrzega sobie własność przedmiotu dostawy do chwili wpływu wszelkich płatności wynikających ze stosunków handlowych z Klientem, włącznie z bieżącym stanem należności.
2. Jeśli Klient naruszy postanowienia umowne, w szczególności będzie zwlekał z zapłatą, Karl Knauer ma prawo do odebrania mu przedmiotu umowy. W powyższym przypadku Klient jest zobowiązany do wydania przedmiotu umowy. Żądanie wydania przedmiotu umowy przez Karl Knauer nie jest równoznaczne z odstąpieniem od umowy, chyba że Karl Knauer jednoznacznie złoży na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Zajęcie przedmiotu umowy zawsze związane jest z odstąpieniem od umowy. W wypadku zajęcia lub innych ingerencji przez osoby trzecie, Klient ma obowiązek niezwłocznego pisemnego poinformowania o tym Karl Knauer, aby  mogła ona wystąpić z powództwem zgodnie z art. 841 Kodeksu postępowania cywilnego. Jeśli osoba trzecia nie może zwrócić Karl Knauer sądowych i pozasądowych kosztów powództwa zgodnie z art. 841 Kodeksu postępowania cywilnego, Klient odpowiada wobec Karl Knauer za nieściągnięte należności.
3. Klient ma prawo do odsprzedaży przedmiotu dostawy w normalnym obrocie handlowym; ceduje on na Karl Knauer już w chwili odsprzedaży wszelkie roszczenia w wysokości kwoty końcowej na fakturze (łącznie z podatkiem VAT), które na skutek dalszej sprzedaży powstaną na jego rzecz wobec jego odbiorców lub osób trzecich, i to niezależnie od tego, czy przedmiot dostawy został odsprzedany bez porozumienia czy za porozumieniem. Klient jest uprawniony do ściągnięcia wierzytelności także po jej scedowaniu. Karl Knauer ma prawo do samodzielnego ściągnięcia wierzytelności, jednakże zobowiązuje się do powstrzymania się od jej ściągnięcia tak długo, jak długo Klient należycie wywiązuje się ze swoich zobowiązań płatniczych i nie zwleka z zapłatą. W powyższym przypadku Karl Knauer może zażądać, aby Klient ujawnił scedowane wierzytelności i ich dłużników, podał wszelkie dane niezbędne do ściągnięcia wierzytelności, wydał związane z cesją dokumenty i poinformował dłużników (osoby trzecie) o cesji wierzytelności.
4. Jeśli przedmiot dostawy zostanie trwale połączony lub zmieszany z przedmiotami nienależącymi do Karl Knauer, Karl Knauer nabywa prawo współwłasności nowej rzeczy w stosunku wartości przedmiotu dostawy do pozostałych połączonych lub zmieszanych przedmiotów w momencie połączenia lub zmieszania. 
5. Klient ma prawo do roszczenia o przeniesienie zastrzeżonej własności, jeśli wysokość zabezpieczenia przekroczy 110% wartości rynkowej przedmiotów, co do których Karl Knauer zastrzegł sobie prawo własności. 

V. Prawa Klienta w przypadku wad

1. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia odebranego towaru na okoliczność jego wadliwości. Wady należy zgłaszać nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od odbioru towaru, natomiast wady ukryte należy zgłaszać Karl Knauer niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od ich wykrycia. Reklamowanie wad wykrytych później jest wyłączone.
2. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać następujące  informacje: numer zamówienia, numer faktury sprzedaży oraz przyczynę reklamacji.
3. Zgłoszenie wad należy kierować listem poleconym na adres siedziby Karl Knauer lub e-mailem na następujący adres: info@karlknauer.pl.
4. Jeśli wada dostarczonego towaru zostanie we właściwym czasie zgłoszona, Karl Knauer ma prawo wyboru pomiędzy dostawą zastępczą, a usunięciem wady. Jeśli naprawa okaże się niemożliwa lub też nie powiedzie się, Klient ma prawo zażądać zmniejszenia ceny zakupu lub odstąpić od umowy.
5. Klient powinien umożliwić Karl Knauer przeprowadzenie ewentualnych niezbędnych prac naprawczych. Jeżeli Klient będzie zwlekał z podjęciem związanych z powyższym czynności, Karl Knauer nie będzie ponosił dalszej odpowiedzialności za powstałą w ten sposób szkodę.
6. Karl Knauer może zawrzeć z Klientem na piśmie osobne porozumienie dotyczące świadczeń gwarancyjnych.
7. Wady w części zamówionego towaru nie uprawniają Klienta do odmowy odbioru całej zamówionej partii towaru, chyba że wykonanie częściowe nie miałoby dla niego znaczenia ze względu na właściwości zobowiązania.
8. Reklamacji nie podlegają niewielkie różnice w stosunku do szablonów, wzorów, oryginałów we wszystkich procesach produkcyjnych. To samo dotyczy porównań  pomiędzy szablonami (np. cyfrowymi, nadrukami) a produktem końcowym.  Odpowiedzialność za wady, które nie wpływają na wartość lub nie ograniczają właściwości użytkowych lub wpływają na nie w sposób nieznaczny jest wykluczona.
9. Za niezgodności i odchylenia od parametrów technicznych stosowanego materiału, zleceniobiorca odpowiada tylko do wysokości wartości zamówienia. Karl Knauer odpowiada za szkody wynikające z wad rzeczy tylko w przypadku, jeśli wady te zostały spowodowane w wyniku zawinionego i rażącego naruszenia obowiązków przez Karl Knauer, jej ustawowego przedstawiciela lub też osoby, której powierzono wykonanie zobowiązania.
10. Powyższe ograniczenie nie obowiązuje, gdy na skutek zawinionego naruszenia obowiązków przez Karl Knauer, jej ustawowego przedstawiciela lub też osoby, której powierzono wykonanie zobowiązania, uzasadnione będzie pociągnięcie do odpowiedzialności za szkody powodujące zagrożenie życia, uszkodzenie ciała lub uszczerbek na zdrowiu.
11. Jeśli Karl Knauer przejęła gwarancję za określone właściwości zbywanych rzeczy na określony czas, ustępy 2, 3, i 6 nie znajdują zastosowania.
12. Materiały dostarczone przez Klienta lub przez osoby trzecie (w tym dane przesłane lub na nośniku danych) nie podlegają obowiązkowi kontroli przez Karl Knauer. Nie dotyczy to danych, w sposób oczywisty nieprzydatnych do wykorzystania lub danych nieczytelnych. Przed przesyłaniem danych Klient zobowiązany jest do ich sprawdzenia odpowiednim aktualnym programem antywirusowym. Do zabezpieczenia danych zobowiązany jest tylko i wyłącznie Klient. Karl Knauer ma prawo do kopiowania danych na potrzeby wykonania zamówienia.

VI. Wyłączenie odpowiedzialności/ograniczenie odpowiedzialności

1. Roszczenia odszkodowawcze, w szczególności z tytułu winy przy zawarciu umowy (culpa in contrahendo) lub naruszenia umownych lub ustawowych obowiązków, mogą być dochodzone przez Klienta tylko wtedy, gdy szkoda powstała na skutek wynikającego z rażącego niedbalstwa naruszenia obowiązków przez Karl Knauer, jego ustawowego przedstawiciela lub też osoby, której powierzono wykonanie zobowiązania.
2. Roszczenia wynikające z przepisów o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz za czyny niedozwolone pozostają niezmienione.

VII. Odstąpienie od umowy

1. Jeżeli Klient dopuści się zwłoki z zapłatą ceny za dostarczoną część sprzedanego towaru albo jeżeli ze względu na jego stan majątkowy jest wątpliwe, czy zapłata ceny za część towaru, które mają być dostarczone później, nastąpi w terminie, Karl Knauer może powstrzymać się z dostarczeniem dalszych części towaru wyznaczając Klientowi odpowiedni termin do zabezpieczenia zapłaty, a po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu może od umowy odstąpić.
2. W pozostałym zakresie prawo Karl Knauer i Klienta do odstąpienia od umowy regulują przepisy prawa.

VIII. Miejsce wykonania umowy/ Wybór prawa/ Właściwość sądu

1. W odniesieniu do stosunków umownych pomiędzy stronami wyłączone zostają przepisy Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, a zastosowanie znajdują wyłącznie przepisy polskiego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego.
2. Miejscem wykonania umowy jest siedziba Karl Knauer.
3. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów powstałych ze stosunków umownych jest sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Karl Knauer.

IX. Częściowa nieważność OWH

Jeżeli poszczególne postanowienia OWH staną się z jakiejkolwiek przyczyny nieważne, ważność pozostałych postanowień OWH pozostaje nienaruszona. Postanowienia nieważne zostaną zastąpione nowymi postanowieniami, które najbardziej odpowiadają celowi umowy zamierzonemu przez strony.


Stan na 01/2012

Ogólne warunki handlowe
Dokument
pdf (66 KB) pdf (63 KB) pdf (567 KB)
Newsletter: wiedzieć, co w trawie piszczy