Zamknij

Ogólne warunki handlowe Karl Knauer Poland Sp. z o.o.

I.  Zakres obowiązywania

1. W odniesieniu do wszelkich transakcji w tym transakcji sprzedaży, dostawy, świadczenia usług, porozumień i ofert w obrocie handlowym, których stroną jest „Karl Knauer Poland” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pniewach ul. Wspólna 7, 62-045 Pniewy, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000117436, NIP: 7870001122, REGON: 00478815 (dalej zwana „Karl Knauer “), stosuje się wyłącznie niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (dalej zwane „OWH“) w wersji każdorazowo obowiązującej, także w przypadku, gdy nie będziemy się na nie wyraźnie powoływać w przyszłości. OWH stanowi integralną część umowy.
2. Niniejsze OWH mają zastosowanie, jeżeli drugą stroną umowy z Karl Knauer jest przedsiębiorca w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, którzy na podstawie odrębnych przepisów traktowani są jak konsumenci.
3. Poprzez udzielenie zamówienia Klient wyraża zgodę na zastosowanie OWH w odniesieniu do danego zamówienia, jak i w stosunku do wszelkich przyszłych zamówień w Karl Knauer.
4. Wyłącza się stosowanie ogólnych warunków umów lub innych wzorców umów stosowanych przez Klienta. Postanowienia umowne, indywidualnie uzgodnione i potwierdzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszych OWH w zakresie, w jakim zawierają uregulowania odmienne niż niniejsze OWH.
5.  Karl Knauer zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany OWH w każdym czasie. W przypadku zmiany OWH w trakcie trwania stosunku prawnego z Klientem, OWH o nowej treści wiążą Klienta, jeżeli taka zmiana lub uzupełnienie zostały mu doręczone, a Klient nie wypowiedział umowy w najbliższym możliwym terminie.


 
II. Zawarcie i treść umowy

1. Zapytanie ofertowe. Zapytanie ofertowe (dalej zwane „Zapytaniem ofertowym”) powinno zawierać co najmniej następujące informacje: (i) pełna nazwa Klienta, (ii) dokładny adres, (iii) NIP, (iv) REGON, (v)zakres zapytania ofertowego (w tym dokładne określenie zamawianych produktów i ich ilość) lub numer oferty przedstawionej przez Karl Knauer, (vi) proponowany termin realizacji zapytania ofertowego, (vii) adres e-mail do otrzymywania faktur droga elektroniczną. Zapytanie ofertowe złożone przez Klienta stanowi zaproszenie do zawarcia umowy.
2. Oferta. Po złożeniu zapytania ofertowego Karl Knauer potwierdzi możliwość jego realizacji, w tym jego termin realizacji oraz dokona jego wyceny (dalej jako Oferta). Oferta wiąże Karl Knauer przez 30 dni.
3. Przyjęcie oferty. Umowa zostaje zawarta w momencie przyjęcia oferty przez Klienta (dalej jako Przyjęcie Oferty). W przypadku powołania się przez Klienta na wiążącą ofertę złożoną uprzednio przez Karl Knauer, umowa dochodzi do skutku w momencie potwierdzenia realizacji przez Karl Knauer. Wyłącza się stosowanie art. 682 k.c.
4. Zapytanie ofertowe, Oferta oraz Przyjęcie Oferty następuje zwyczajowo drogą elektroniczną tj. w formie wiadomości e-mail. Każdorazowo Karl Knauer może żądać zawarcia umowy w innej formie w tym w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w szczególności lecz niewyłącznie w przypadku wątpliwości co do umocowania osoby kontaktowej po stronie Klienta lub trudności z jednoznaczną identyfikacją Klienta.
5. Osoba dokonująca Przyjęcia oferty w imieniu Klienta oświadcza, iż jest umocowana do akceptowania ofert w imieniu Klienta.
6. Karl Knauer zastrzega sobie prawo do żądania potwierdzenia Przyjęcia Oferty przez osoby uprawnione do reprezentacji Klienta zgodnie z odpisem z odpowiedniego rejestru. Karl Knauer zastrzega sobie również prawo do żądania przedłożenia przed zawarciem umowy aktualnych odpisów dokumentów potwierdzających dane Klienta oraz osób działających w jego imieniu w tym w szczególności, potwierdzenie nadania numeru NIP i REGON, umowy spółki, pełnomocnictw, uchwały o powołaniu do zarządu.
7. W razie świadczenia usług na rzeczach jej powierzonych Karl Knauer przyjmuje te rzeczy na przechowanie.
8. Karl Knauer wykonuje nadruki zgodnie z ProzessStandard Offsetdruck (dalej zwanym „PSO”). W przypadku niezgodności kolorystycznych wyrobu gotowego z wcześniejszymi wydrukami lub innymi wzorcami kolorystycznymi dostarczonymi przez Klienta Karl Knauer ponosi odpowiedzialność wyłącznie,  o ile kolorystyka wyrobu gotowego narusza PSO, chyba że wyraźnie ustalono co innego.
9. Na wyraźne życzenie Klienta, wyrażonej najpóźniej do Przyjęcia Oferty, możliwe jest dokonanie w siedzibie Karl Knauer wydruku próbnego oraz jego weryfikacji przez Klienta pod kątem prawidłowości kolorystyki na wydruku końcowym (zwanymi dalej łącznie „Wydrukiem próbnym”). Wykonywanie wydruku próbnego wiąże się z koniecznością odpowiedniej organizacji pracy w zakładzie Karl Knauer w tym przypisaniem do wykonania wydruku odpowiednich pracowników oraz maszyn. Z tego powodu wykonanie Wydruku próbnego jest odpłatne przez Klienta, z wyjątkiem pierwszych 30 minut jego trwania liczonych od pierwszej czynności podjętej w celu przygotowania lub przeprowadzenia Wydruku próbnego. Opłata za każdą rozpoczętą godzinę pracy poświęconą na przygotowanie lub wykonanie Wydruku próbnego, następującą po upływie 30 min pracy maszyny lub pracownika, wynosi min: (i) 900 PLN netto. Odbiór druku motywów niestandardowych Karl Knauer wycenia indywidualnie. Powyższe opłaty stosuje się w przypadku przestoju spowodowanego przygotowywaniem lub wykonywaniem Wydruku próbnego. W przypadku akceptacji przez Klienta projektu graficznego w wersji elektronicznej lub papierowej, Karl Knauer nie ponosi odpowiedzialności za błędy tekstowe i graficzne zawarte w projekcie.

 

III. Tajemnica przedsiębiorstwa. Prawa autorskie

1. Wszelkie przekazane Klientowi przez Karl Knauer dokumenty i informacje są własnością Karl Knauer i stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Karl Knauer, a klient zobowiązany jest do zachowania ich w poufności. Powyższe odnosi się w szczególności do ofert cenowych, rysunków, ilustracji, kalkulacji jak i rozwiązań technicznych ujawnionych Klientowi. Obowiązek zachowania w poufności wiąże Klienta od daty ich udostępnienia i jest nieograniczony w czasie. Ich udostepnienie osobom trzecim wymaga wyraźnej zgody Karl Knauer wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
2. Klient oświadcza, że jest uprawniony do dysponowania wszelkimi materiałami przekazanymi w celu realizacji zamówienia (w szczególności grafiki, znaki towarowe, itp.) przez Karl Knauer a ich przekazanie oraz realizacja zamówienia nie narusza praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich i wynalazczych. Klient zwalnia Karl Knauer ze wszelkiej odpowiedzialności za naruszenia praw osób trzecich w związku z realizacją zamówienia.
 

IV. Cena i płatność

1. Wszelkie wskazane ceny w Ofercie są cenami netto. Kalkulacja ceny obejmuje jedynie wydanie towaru w siedzibie Karl Knauer. Ceny nie zawierają kosztów wysyłki i transportu oraz ubezpieczenia towaru. Kalkulacja ceny i zapłata następują w złotych polskich, chyba że z ustaleń z Klientem zawartych w formie pisemnej pod rygorem nieważności wynika co innego. Dodatkowe koszty powstałe w wyniku ew. zapłaty w walucie obcej ponosi Klient.
2. Do ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów.
3. Karl Knauer może uzależnić realizację zamówienia od wpłacenia przez Klienta zaliczki w wysokości 60% ceny netto wynikającej z Oferty. W przypadku braku wpłaty zaliczki, Karl Knauer wezwie Klienta do jej zapłaty i wyznaczy mu dodatkowy 3 dniowy termin pod groźbą odstąpienia od umowy. Odstąpienie od umowy przez Karl Knauer w sytuacji o której mowa powyżej nie powoduje powstania po stronie Klienta jakichkolwiek roszczeń wobec Karl Knauer.
4. Ze względów technologicznych dopuszcza się odchylenia nakładu realizowanegoo +/-5% w stosunku do nakładu wynikającego z przyjętej przez Klienta Oferty, na co Klient się wyraźnie godzi. W przypadku wystąpienia ww. odchylenia Klient zobowiązany jest zapłacić za ilość towaru faktycznie wyprodukowanego. Przeliczenia ceny dokonuje Karl Knauer.
5. W razie rezygnacji przez Klienta z zamówienia po Przyjęciu Oferty i wykonaniu przez Karl Knauer prac związanych z przygotowaniem graficznym lub poniesienia kosztów związanych z przygotowaniem do realizacji zamówienia, Karl Knauer ma prawo:
- żądać zapłaty za prace wykonane według stawki 240,00 PLN za każdą godzinę pracy studia graficznego lub
- żądać zwrotu poniesionych nakładów / kosztów związanych z przygotowaniem produkcji wskazanych w Ofercie lub 
- dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.
6. Niezależne od Karl Knauer okoliczności, które wystąpią po złożeniu zamówienia i które będą miały znaczący, nie dający się przewidzieć wpływ na podstawę kalkulacji cen, upoważniają Karl Knauer do podwyższenia uzgodnionych cen, jednakże tylko do wysokości, która uzasadniona będzie wystąpieniem ww. okoliczności. Powyższe dotyczy w szczególności zmian ustawowych, zarządzeń urzędowych, etc. Podwyższone w ten sposób ceny zostaną ustalone na tej samej podstawie co ceny pierwotnie uzgodnione i nie będą miały na celu zwiększenia zysków.
7. Podstawą zapłaty ceny za towar jest wystawiona zgodnie z obowiązującymi przepisami faktura VAT. Termin płatności faktury VAT wynosi 14 dni od dnia wystawienia faktury.
8. Klient wyraża zgodę na przesyłanie przez Karl Knauer faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt, w formie elektronicznej na adres e-mail podany w Zamówieniu.
9. Klient dokonuje płatności przelewem na rachunek bankowy, wskazany każdorazowo w fakturze VAT. Za termin płatności przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Karl Knauer.
10. Wyłącza się prawo Klienta do potrącania swoich wierzytelności z wierzytelnościami Karl Knauer bez zgody Karl Knauer, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
11. W przypadku opóźnienia w zapłacie Karl Knauer ma prawo naliczenia odsetek za opóźnienie w wysokości określonej obowiązującymi przepisami.

 

V. Narzędzia i projekty

1. Koszty przygotowalni opakowań (klisz oraz wykrojników) pokrywa Klient.
2. W przypadku zużycia przedmiotowych narzędzi Karl Knauer jest upoważniony do ich utylizacji oraz ponownego wykonania narzędzi na własny koszt, których stanie się właścicielem.
3. W przypadku, gdy klient nie zamówi danego rodzaju opakowania w okresie 18 miesięcy od ostatniej jego produkcji Karl Knauer będzie upoważniony do utylizacji narzędzi służących do jego wytworzenia.
4. Wszystkie rysunki techniczne i projekty graficzne wykonane przez Karl Knauer są jego własnością.

 

VI. Wydanie towaru

1. Dostawa Towarów następuje w siedzibie Karl Knauer na bazie formuły Ex Works Incoterms 2020, chyba że strony postanowią inaczej.
2. Przez wydanie towaru należy rozumieć przekazanie towaru osobie wyznaczonej do jego odbioru lub ewentualnie jego postawienie do dyspozycji Klienta we wskazanym miejscu (w tym w zakładzie Karl Knauer) po poinformowaniu go o tym.
3. Wszelkie ryzyka przechodzą na Klienta z chwilą wydania towaru.
4. Klient zobowiązany jest do odbioru towaru z siedziby Karl Knauer w dniu wskazanym w potwierdzeniu zlecenia sprzedaży (AB).
5. Jeśli wydanie towaru opóźnia się na skutek okoliczności spowodowanych przez Klienta, ma on obowiązek zwrócenia Karl Knauer wszelkich powstałych przez to dodatkowych kosztów.
6. W przypadku opóźnienia w odbiorze towaru lub w przypadku odmowy jego odbioru w ustalonym terminie Klient zapłaci na rzecz Karl Knauer karę umowną w wysokości 10% kwoty zlecenia netto. Zastrzega się w takim wypadku prawo Karl Knauer do dochodzenia dalszych roszczeń odszkodowawczych.
7. Klient ponosi ryzyko zapłaty ceny także w przypadku utraty zakupionego towaru od momentu, w którym towar został wydany Klientowi.
8. Karl Knauer może zobowiązać się do zorganizowania transportu towaru na miejsce wskazane przez Klienta wyłącznie w drodze indywidualnych ustaleń zawartych w ofercie. Wszelkie ryzyka oraz koszty związane z transportem towaru ponosi Klient, chyba że w Ofercie uzgodniono inaczej.
9. Na życzenie Klienta Karl Knauer może ubezpieczyć towar od kradzieży, zniszczenia oraz szkód spowodowanych transportem, ogniem i wodą jak również innych ryzyk podlegających ubezpieczeniu.
10. Wydanie towaru częściami jest dopuszczalne, o ile Klient wyraził na ta zgodę.
 

VII. Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej

1. Karl Knauer zastrzega sobie własność zamówionych towarów do chwili zapłaty ceny za dany towar.
2. W przypadku opóźnienia w zapłacie Karl Knauer ma prawo żądać niezwłocznego wydania mu (zwrotu) towaru przez Klienta.
3. W wypadku zajęcia towaru lub innych ingerencji przez osoby trzecie, Klient ma obowiązek niezwłocznego pisemnego poinformowania o tym Karl Knauer, aby mogła ona wystąpić z powództwem zgodnie z art. 841 Kodeksu postępowania cywilnego. Jeśli osoba trzecia nie może zwrócić Karl Knauer sądowych i pozasądowych kosztów powództwa zgodnie z art. 841 Kodeksu postępowania cywilnego, Klient odpowiada wobec Karl Knauer za nieściągnięte należności.
4. Klient niniejszym przenosi na Karl Knauer swoje przyszłe roszczenia o zapłatę ceny oraz roszczeń ubocznych, jakie będą mu przysługiwały w przypadku odsprzedaży przez Klienta osobie trzeciej towaru stanowiącego własność Karl Knauer. Tak długo, jak długo Klient terminowo reguluje swoje zobowiązania wobec Karl Knauer, Klient jest uprawniony do ściągnięcia wierzytelności wobec ww. osoby trzeciej, a Karl Knauer zobowiązuje się do powstrzymania się od jej ściągnięcia.
5. W przypadku niewywiązywania się przez Klienta ze swoich zobowiązań wobec Karl Knauer, Karl Knauer może zażądać niezwłocznego podania przez Klienta wszelkich danych niezbędnych do ściągnięcia wierzytelności od tych ww. trzecich (w szczególności nazwy nabywców odsprzedanego towaru oraz ceny odsprzedaży), wydania dokumentów niezbędnych w tym celu (w szczególności umowy sprzedaży, faktury VAT) oraz poinformowania tych osób trzecich o cesji.
6. Za opóźnienie Klienta w wydaniu (zwrocie) towarów zgodnie z ust. 2 wyżej jak również za opóźnienie Klienta w realizacji swoich zobowiązań, o których mowa w ust.  5 powyżej Karl Knauer może nałożyć na Klienta karę umowną w wysokości 2% ceny za towar (kwoty brutto wynikającej z Faktury Vat), którego dotyczy dane żądanie, za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 200% tej ceny.
7. W przypadku zabezpieczenia przez Klienta roszczeń Karl Knauer na sumę przekraczającą 110% ceny zamówionych i nieopłaconych towarów, Klient może żądać przeniesienia na niego ich własności
 

VIII. Prawa Klienta w przypadku wad

1. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia odebranego towaru na okoliczność jego wadliwości. Wady należy zgłaszać nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od odbioru towaru. Wady ukryte należy zgłaszać Karl Knauer niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od ich wykrycia. Za skuteczne zgłoszenie wady uznaje się list polecony wysłany na adres siedziby Karl Knauer, a także korespondencję mailową wysłaną na adres: info@karlknauer.pl. lub do przedstawiciela Karl Knauer wyznaczonego do kontaktu. Zgłoszenia dokonane po upływie ww. terminu albo w innej formie są bezskuteczne.
2. W zgłoszeniu wad towaru należy podać następujące informacje: numer zamówienia, numer faktury sprzedaży oraz przyczynę reklamacji (opis wady), numer partii produkcyjnej oraz numer kartonu zbiorczego lub numer palety wysyłkowej, jeżeli towar, w którym wada została wykryta, spakowany jest luzem.
3. Jeśli wada dostarczonego towaru zostanie we właściwym czasie zgłoszona, Karl Knauer ma prawo wyboru pomiędzy dostawą zastępczą, a usunięciem wady. Jeśli naprawa okaże się niemożliwa lub też nie powiedzie się, Klient ma prawo zażądać zmniejszenia ceny zakupu lub odstąpić od umowy.
4. Klient umożliwi Karl Knauer przeprowadzenie ewentualnych niezbędnych prac naprawczych. Jeżeli Klient będzie zwlekał z podjęciem związanych z powyższym czynności, Karl Knauer nie będzie ponosił dalszej odpowiedzialności za powstałą w ten sposób szkodę.
5. Karl Knauer może udzielić Klientowi gwarancji w osobnym dokumencie gwarancyjnym. Warunki gwarancji ustalane są indywidualnie w formie pisemnej pod rygorem nieważności
6. Wady w części zamówionego towaru nie uprawniają Klienta do odmowy odbioru całej zamówionej partii towaru, chyba że wykonanie częściowe nie miałoby dla niego znaczenia ze względu na właściwości zobowiązania, o czym klient poinformował Karl Knauer wraz ze złożeniem Zapytania ofertowego.
7. Wadą dostarczonego towaru nie są niewielkie różnice w stosunku do szablonów, wzorów, oryginałów we wszystkich procesach produkcyjnych. To samo dotyczy porównań pomiędzy szablonami (np. cyfrowymi, nadrukami) a produktem końcowym. Odpowiedzialność za wady, które nie wpływają na wartość lub nie ograniczają właściwości użytkowych lub wpływają na nie w sposób nieznaczny jest wyłączona.
8. Za niezgodności i odchylenia od parametrów technicznych stosowanego materiału, Karl Knauer odpowiada tylko o ile wskutek niezgodności lub odchylenia od parametrów technicznych towar nie nadaje się do umówionego użytku.
9. Materiały dostarczone przez Klienta lub przez osoby trzecie (w tym dane przesłane lub na nośniku danych) nie podlegają obowiązkowi kontroli przez Karl Knauer. Nie dotyczy to danych, w sposób oczywisty nieprzydatnych do wykorzystania lub danych nieczytelnych. Przed przesłaniem danych Klient zobowiązany jest do ich sprawdzenia odpowiednim aktualnym programem antywirusowym. Do zabezpieczenia danych zobowiązany jest tylko i wyłącznie Klient. Karl Knauer ma prawo do wykorzystywania tych danych i ich kopiowania na potrzeby wykonania zamówienia.
 

IX. Odpowiedzialność Karl Knauer

1. Roszczenia odszkodowawcze w szczególności z tytułu winy przy zawarciu umowy lub naruszenia umownych lub ustawowych obowiązków, mogą być dochodzone przez Klienta tylko wtedy, gdy szkoda została wyrządzona wskutek rażącego niedbalstwa lub umyślnie przez Karl Knauer, jego ustawowego przedstawiciela lub też osoby, której powierzono wykonanie zobowiązania.
2. Odpowiedzialność odszkodowawcza Karl Knauer ograniczona zostaje do wysokości ceny Przyjętej Oferty, jednak nie więcej niż 200.000,00 PLN brutto. Karl Knauer nie odpowiada za szkody pośrednie ani utracone przez Klienta korzyści. 
3. Roszczenia wynikające z przepisów o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz za czyny niedozwolone pozostają niezmienione.
4. Ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej nie odnosi się do sytuacji, gdy na skutek zawinionego naruszenia obowiązków przez Karl Knauer, jej ustawowego przedstawiciela lub też osoby, której powierzono wykonanie zobowiązania, uzasadnione będzie pociągnięcie do odpowiedzialności za szkody powodujące zagrożenie życia, uszkodzenie ciała lub uszczerbek na zdrowiu.
 

X. Odstąpienie od umowy

1. Jeżeli Klient opóźnia się w zapłacie ceny za towar albo jeżeli ze względu na stan majątkowy Klienta jest wątpliwe, czy zapłata ceny za towar, nastąpi w terminie, Karl Knauer może powstrzymać się z dostarczeniem towaru lub jego części, wyznaczając Klientowi odpowiedni termin do zapłaty ceny, nie dłuższy jednak niż 7 dni, a po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu może od umowy odstąpić.
2. W pozostałym zakresie prawo Karl Knauer i Klienta do odstąpienia od umowy regulują przepisy prawa.

 

XI. Siła wyższa

Jeśli Karl Knauer nie może wywiązać się ze swoich obowiązków na skutek okoliczności wywołanych działaniem siły wyższej, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy (siła wyższa), takich jak w szczególności: konflikty między pracodawcą a pracownikami, strajki, logauty, nieprzewidywalne zakłócenia w funkcjonowaniu zakładu lub nieuniknione zmniejszenie surowców lub na skutek podobnych okoliczności, na które nie miała wpływu, jest ona zwolniona z obowiązku świadczenia na czas trwania takiego zakłócenia. Uzgodnione terminy dostawy zostaną w takim przypadku wydłużone o czas trwania zakłócenia. W przypadku wystąpienia powyższych okoliczności roszczenia odszkodowawcze Klientów są wyłączone. Na czas trwania siły wyższej zawieszone będą także obowiązki Klienta wymienione w umowie. Karl Knauer ma obowiązek niezwłocznego, najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni poinformowania Klienta o wystąpieniu i ustąpieniu siły wyższej w rozumieniu niniejszego postanowienia.


XII. Klauzula salwatoryjna

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego OWH jest lub stanie się z jakiejkolwiek przyczyny nieważne lub bezskuteczne, ważność pozostałych postanowień OWH pozostaje nienaruszona. Postanowienia nieważne lub bezskuteczne zostaną zastąpione nowymi ważnymi i skutecznymi postanowieniami, które najbardziej odpowiadają celowi umowy zamierzonemu przez strony.


XIII. Postanowienia końcowe

1. W odniesieniu do stosunków umownych pomiędzy stronami wyłączone zostają przepisy Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów a zastosowanie znajdują wyłącznie przepisy polskiego prawa.
2. Miejscem wykonania umowy jest siedziba Karl Knauer.
3. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów powstałych ze stosunków umownych jest sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Karl Knauer.
4. Karl Knauer oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 403 i n.).
5. W momencie złożenia zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Karl Knauer. Wszelkie informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych dostępne są na stronie internetowej spółki: https://www.karlknauer.pl/pl/polityka-prywatnosci.

 

Data wejścia w życie: 01/05/2022

Ogólne warunki handlowe (Siedziba Pniewy)
Dokument
pdf (596 KB) pdf (599 KB) pdf (568 KB)
Newsletter: wiedzieć, co w trawie piszczy