Zamknij

Nota prawna

Podmiot odpowiedzialny za publikowane treści: 


KARL KNAUER POLAND Sp. z o.o.
ul. Wspólna 7
62-045 Pniewy
Polska

T +48 61 4455400

 
Siedziba Zarządu: 
Karl Knauer POLAND Sp. z o.o.
ul. Wspólna 7
62-045 Pniewy
Polska

Uprawniony do reprezentacji Prezes Zarządu: Karolina Matysiak

Numery identyfikacyjne:

KRS 117436 Sąd Rejonowy w Poznaniu

REGON 004788150

NIP 7870001122

VAT UE PL7870001122

Wysokośc kapitału zakładowego 16.000.000 PLN

Zarząd: Karolina Matysiak

Numer rejestracyjny § 9 VerpackG: DE3104246531830

Osoba odpowiedzialna za publikowane treści: Karolina Matysiak

 

Wyłączenie odpowiedzialności

1. Treść oferty internetowej


Autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność, ani jakość udostępnianych informacji. Z zasady wykluczone są roszczenia wobec Autora z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody natury materialnej lub moralnej, które spowodowane zostały wykorzystaniem czy też niewykorzystaniem przedstawionych informacji względnie wykorzystaniem błędnych lub niepełnych informacji, o ile Autorowi nie można udowodnić umyślnego działania, bądź też rażącego zaniedbania. Wszystkie oferty są niezobowiązujące i niewiążące. Autor zastrzega sobie wyraźnie prawo do zmiany, uzupełnienia, usunięcia bądź też czasowego lub ostatecznego wstrzymania publikacji części stron lub całej oferty bez konieczności uprzedzenia o tym fakcie.


2. Odsyłacze i linki


W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odsyłaczy do stron zewnętrznych (hiperłączy) znajdujących się poza zakresem odpowiedzialności Autora, obowiązek ponoszenia odpowiedzialności mógłby ciążyć na Autorze wyłącznie w takim przypadku, gdyby Autor znał zamieszczone na nich treści, a warunki techniczne pozwalały mu na to i można by od niego wymagać, by zablokował możliwość korzystania z nich w wypadku, gdyby te treści były niezgodne z prawem. Autor niniejszym wyraźnie oświadcza, że w momencie umieszczania linków w serwisie na stronach internetowych, do których one odsyłają, nie znajdowały się żadne nielegalne treści. Autor nie ma jakiegokolwiek wpływu na aktualną ani przyszłą redakcję, zamieszczane treści ani autorstwo połączonych linkami stron. W związku z tym autor dystansuje się niniejszym wyraźnie od wszelkich treści połączonych linkami stron, na których dokonano zmian po umieszczeniu do nich linków. To stwierdzenie odnosi się także do wszystkich linków i odsyłaczy zamieszczonych w obrębie własnej oferty internetowej, jak również wszystkich wpisów dokonanych z zewnątrz w założonych przez autora księgach gości, forach i listach dyskusyjnych. Za nielegalne, błędne lub niepełne treści, a w szczególności za szkody wynikające z wykorzystania lub niewykorzystania tego rodzaju oferowanych informacji wyłączną odpowiedzialność ponosi operator strony, do której odsyłają linki, a nie ta osoba, która poprzez linki jedynie do tej strony kieruje.


3. Prawo autorskie oraz prawo oznaczeń odróżniających


Autor dokłada starań, aby we wszystkich publikacjach przestrzegać praw autorskich wykorzystywanych zdjęć, grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo oraz tekstów, wykorzystywać stworzone przez siebie zdjęcia, grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo oraz teksty lub też sięgać po grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty niezwiązane licencją. Do wszelkich znaków firmowych i towarowych wymienionych w ramach oferty internetowej i ewentualnie chronionych przez osoby trzecie mają zastosowanie bez ograniczeń postanowienia aktualnie obowiązującego prawa oznaczeń odróżniających oraz prawa własności ich odnośnych zarejestrowanych właścicieli. Sam fakt ich wymienienia nie uprawnia do wyciągnięcia wniosku, jakoby te znaki firmowe nie były chronione przez prawa osób trzecich! Prawa autorskie do opublikowanych, stworzonych przez samego Autora obiektów, pozostają prawami przysługującymi wyłącznie Autorowi stron. Powielanie lub wykorzystywanie takich grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo oraz tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych bez wyraźnej zgody autora jest zabronione.

 
4. Skuteczność prawna niniejszego wyłączenia odpowiedzialności

 
Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako integralną część oferty internetowej, w której znajduje się odniesienie do tej właśnie strony. Jeśli pewne części lub poszczególne sformułowania niniejszego tekstu nie są zgodne w całości lub w części bądź też przestały być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, pozostałe części dokumentu pozostają w swojej treści i ważności nienaruszone.

 

Polityka prywatności

Ogólne warunki handlowe Karl Knauer Poland

Ogólne warunki zakupów i zamówień Karl Knauer Poland

Kredyty fotograficzne

Newsletter: wiedzieć, co w trawie piszczy