Zamknij

Ogólne warunki zakupów i zamówień Karl Knauer Poland Sp. z.o.o.

1. Informacje ogólne i zakres obowiązywania

1.1.
Niniejsze Ogólne warunki zakupów i zamówień, zgodne z Warunkami modelowymi niemieckiego Stowarzyszenia Branżowego Przemysłu Opakowań Składanych T.z. (Fachverband Faltschachtel-Industrie e.V., FFI), mają zastosowanie do wszystkich umów zawieranych przez nas z przedsiębiorcami, osobami prawnymi oraz jedostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, także z podmiotami prawa publicznego (zwanymi dalej łącznie mianem „Dostawca”), na podstawie których kontrahent świadczy nam dostawy towarów lub usług. Nasze Ogólne warunki zakupów i zamówień obowiązują również w odniesieniu do wszystkich umów zawieranych z Dostawcą w przyszłości.

1.2.
Niniejsze Ogólne warunki zakupów i zamówień nie ograniczają dalej idących uprawnień przysługujących nam na podstawie przepisów ustawowych.

1.3.
Postanowienia Ogólnych warunków zakupów i zamówień, w których mowa jest o dostawie towarów lub towarach, stosuje się odpowiednio do usług świadczonych nam przez Dostawców.

2. Składanie ofert, udzielanie zamówień, wprowadzanie zmian i ryzyko zaopatrzenia

2.1.
Składane nam oferty mają charakter wiąża˛cy. Dostawcy nie przysługuje wynagrodzenie ani zwrot jakichkolwiek kosztów poniesionych w związku z przygotowaniem oraz złożeniem oferty. Dostawca ma obowiązek zachowania warunków złożonej oferty w poufności.

2.2.
Dostawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 12 tygodni od momentu wpływu tej oferty do nas.

2.3.
Umowa zostaje zawarta jedynie wówczas, gdy złożymy zamówienie na piśmie (za równorzędne z formą pisemną w niniejszych Ogólnych warunkach zakupów i zamówień uważa się formę faksu lub e-mail). W przypadku przyjęcia przez nas oferty ze zmianami, umowa zostaje zawarta, jeżeli w odpowiedzi na złożone przez nas na piŚmie zamówienie Dostawca niezwłocznie nie wniesie sprzeciwu. W przypadku sprzeciwu Dostawcy ma on obowiązek bezzwłocznie skontaktować się z nami w celu omówienia wprowadzonych zmian, a następnie potwierdzić na piśmie przyjęcie zamówienia o uzgodnionej treści. Brak naszej odpowiedzi na ofertę Dostawcy nie oznacza jej akceptacji ani przyjęcia.

2.4.
Również po zawarciu umowy możemy zażądać od Dostawcy zmiany przedmiotu dostawy względnie usługi, o ile nie stanowi to nieuzasadnionego obciążenia dla Dostawcy. W przypadku takich zmian obie strony umowy uwzględnią skutki wprowadzonych zmian, zwłaszcza w zakresie ewentualnego zwiększenia kosztów, a także zmiany terminów dostawy lub wykonania usługi.

2.5.
Dostawca ponosi ryzyko dostaw od swoich poddostawców.

3. Terminy realizacji oraz wykonanie dostawy względnie usługi

3.1.
Uzgodnione terminy wyznaczające okres lub datę realizacji dostawy względnie usługi mają charakter wiążący. W oznaczonym okresie względnie w oznaczonej dacie towar musi zostać dostarczony do miejsca spełnienia Świadczenia. Przed wyznaczonym okresem względnie wyznaczoną datą nie jesteśmy zobowiązani do odbioru. W przypadku spodziewanych opóźnień Dostawca ma obowiązek zawiadomić nas niezwłocznie o tym fakcie na piśmie, podając przyczyny takiego stanu rzeczy i proponując nowy termin realizacji dostawy lub usług. Jeżeli Dostawca dopuszcza się zwłoki w wykonaniu dostawy lub usługi w uzgodnionym terminie, możemy bądź (1) żądać wykonania zobowiązania w uzgodnionym terminie oraz naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki na zasadach ogólnych, bądŹ (2) wyznaczyć Dostawcy dodatkowy termin do wykonania dostawy lub usługi (wedle naszego uznania uwzględniając lub nie nowy termin dostawy zaproponowany przez Dostawcę), z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będziemy uprawnieni do odstąpienia od umowy. Jeżeli Dostawca oświadczy, że Świadczenia nie spełni, możemy odstąpić od umowy bez wyzna¬czenia terminu dodatkowego, także przed nadejściem uzgodnionego terminu. Odstępując od umowy możemy żądać naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania na zasad¬ach ogólnych.

3.2.
Niezależnie od uprawnień opisanych w punkcie 3.1 powyżej, w przypadku opóźnienie Dostawcy w realizacji całoŚci lub częŚci dostawy lub usługi, możemy zażądać od Dostawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,25% wartości zamówienia lub częŚci zamówienia, z którą Dostawca się opóźnia,za każdy dzień roboczy opóźnienia, począwszy od dnia jego wystąpienia , nieprzekraczającej jednak w sumie 5% wartoŚci całego zamówienia.

3.3.
Jeżeli w przypadku umów dostawy w ratach lub podobnych kontraktów Dostawca popadnie w zwłokę jedynie w odniesieniu do częŚci dostawy lub usługi, po upływie dodatkowego terminu dla niezrealizowanych częŚci dostawy lub usługi wyznaczonego przez nas zgodnie z punktem 3.1. powyżej, przysługuje nam w odniesieniu do tych częŚci prawo do odstąpienia od umowy.

3.4.
Przypadki działania siły wyższej, takie jak strajki, powstania, zamieszki itd., zwalniają nas na czas trwania danego utrudnienia i w zakresie jego oddziaływania z naszego zobowiązania do odbioru dostawy lub usługi. W takiej sytuacji w miarę możliwoŚci udzielimy Dostawcy niezwłocznie wszelkich wymaganych informacji. Dostawa ma nastąpić niezwłocznie po powiadomieniu przez nas Dostawcy o ustąpieniu okolicznoŚci, które stanowiły przeszkodę.

3.5.
Niedopuszczalne jest wykonywanie dostaw lub usług nadwyżkowych, niepełnych lub na raty bez naszej wyraźnej zgody w formie pisemnej.Dostawca jest zobowiązany wyrazić zgodę na nasz wniosek na odroczenie terminu dostawy, nie dłużej jednak niż o trzy miesiące.

4. Opakowanie i wysyłka

4.1.
JeŚli nie uzgodniono inaczej, wysyłka odbywa się na koszt i ryzyko Dostawcy na adres wskazany w naszym zamówieniu.

4.2.
Dostawca gwarantuje, że przestrzega wszelkich mających zastosowanie przepisów dotyczących wysyłki oraz dokumentacji związanej z wysyłką, a także ewentualnych procedur wywozowych i przywozowych. Dostawca ponosi odpowiedzialnoŚć za wszystkie szkody poniesione przez nas w związku z nieprzestrzeganiem przez Dostawcę tych przepisów i procedur.

4.3.
Dostawca zapewnia na własny koszt powszechnie stosowane w obrocie, odpowiednie i czyste opakowanie oraz gwarantuje, że chroni ono znajdujący się w nim towar przed typowymi uszkodzeniami transportowymi, korozją i przedostawaniem się do wnętrza zanieczyszczeń bądź wilgoci. Dostawca ponosi odpowiedzialnoŚć za wszystkie poniesione przez nas szkody wynikające z nieprzestrzegania tych wymogów.

4.4.
OdnoŚnie do każdej dostawy Dostawca ma obowiązek przekazać nam w momencie nadania przesyłki szczegółowe informacje o przesyłce zawierające numer i datę naszego zamówienia, dane zakładu produkcyjnego, adres dostawy, informacje o zawartoŚci i rodzaju opakowania, numer referencyjny przesyłki oraz jej wagę.

4.5.
Do każdej dostawy należy dołączyć list przewozowy zawierający numer i datę naszego zamówienia oraz informacje o zawartoŚci przesyłki.

4.6.
O ile nie uzgodniono inaczej, korzyŚci i ciężary oraz ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzą na nas dopiero z chwilą odbioru towaru.

4.7.
Dostawca jest zobowiązany na nasze żądanie odebrać od nas na swój koszt materiały opakowaniowe i pomoce transportowe.

5. Ubezpieczenia

5.1.
Koszty ubezpieczenia obciążają nas jedynie gdy zostało to z nami uprzednio uzgodnione na piŚmie.

5.2.
Przez cały okres trwania umowy, a także po jej wykonaniu aż do upływu terminu przedawnienia roszczeń z rękojmi, Dostawca jest zobowiązany na własny koszt utrzymywać ubezpieczenie od odpowiedzialnoŚci cywilnej, w tym za szkody objęte odpowiedzialnoŚcią za produkt niebezpieczny oraz szkody w związku z odstąpieniem przez nas od umowy, obejmujące szkody na osobie oraz szkody w mieniu (z sumą ubezpieczenia na kwotę co najmniej 2 mln € za przypadek szkody na osobie względnie w mieniu lub straty finansowej). Na żądanie Dostawcy zobowiązany jest przedłożyć nam dowód takiego ubezpieczenia. Jeżeli Dostawca nie posiada wystarczającej ochrony ubezpieczeniowej lub nawet po wyznaczeniu odpowiedniego terminu dodatkowego na dopełnienie tego obowiązku uchyla się od okazania nam dowodu ubezpieczenia, przysługuje nam prawo do odstąpienia od umowy, a także możliwoŚć żądania od Dostawcy odszkodowania za doznaną przez nas szkodę na zasadach ogólnych.

5.3.
WysokoŚć naszych roszczeń nie jest ograniczona do sum ubezpieczenia.

6. Ceny, warunki płatności, cesja, potrącenie wzajemnych należności, a takŻe zlecanie zamówienia podwykonawcom, zmiany firmy, zmiany w produkcji oraz obróbka uszlachetniająca

6.1.
O ile w zamówieniu nie uzgodniono rozliczeń w innej walucie, ceny są denominowane w PLN.

6.2.
Cena podana w naszym zamówieniu ma charakter wiążący. O ile nie uzgodniono inaczej, cena obejmuje dostawę na miejsce przeznaczenia oraz opakowanie.

6.3.
Faktury należy wysyłać pocztą bezpoŚrednio pod nasz adres w momencie wysyłki towaru, podając oddzielnie dla każdego zamówienia numer i datę zamówienia, a także informacje, czy dane zamówienie zostało zrealizowane w całoŚci lub jaka częŚć zamówienia pozostała jeszcze do realizacji. Jeżeli zasadne jest stosowanie faktur zbiorczych, należy to najpierw w indywidualnych przypadkach z nami uzgodnić. Kwotę podatku od towarów i usług (VAT) należy wykazać oddzielnie. Z faktury musi w szczególnoŚci jasno wynikać rodzaj i zakres dostawy względnie usługi. Faktury, można również przesłać w formie elektronicznej na ŚciŚle okreŚlony adres emailowy: , ale dopiero po podpisaniu przez obie strony porozumienia o fakturach elektronicznych.

6.4.
Faktury są płatne w terminie 60 dni w pełnej wysokoŚci. Zapłata w terminie 30 dni uprawnia nas do skonta w wysokoŚci 4% zamówienia. Bieg tego terminu rozpoczyna się z chwilą wpływu faktury do nas, jednakże nie wczeŚniej niż z dniem, w którym dostawa zostanie dostarczona pod wskazany przez nas adres.

6.5.
W przypadku przesłania nam nieprawidłowej faktury bądź też wadliwej dostawy, mamy prawo wstrzymać płatność do czasu przesłania nam prawidłowej faktury względnie skorzystania przez nas z uprawnień przysługujących nam w przypadku wadliwości dostawy, w tym z uprawnień z tytułu rękojmi, bez utraty skonta.

6.6.
Cesja wierzytelności przysługującej Dostawcy wobec nas wymaga naszej zgody. Cesja wierzytelności dokonana wbrew postanowieniu zawartemu w zdaniu poprzednim jest jednak ważna i skuteczna, z tym zastrzeżeniem, że świadczenie przez nas do rąk Dostawcy również zwalnia nas ze zobowiązania. Prawa do potrącenia wzajemnych należności oraz zatrzymania rzeczy przysługują Dostawcy jedynie w odniesieniu do takich roszczeń, które są bezsporne, przez nas uznane lub potwierdzone w prawomocnym orzeczeniu sądu.

6.7.
Dostawca nie jest upoważniony do powierzania realizacji zamówienia lub jego części osobom trzecim bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. W przypadku udzielenia przez nas takiej zgody Dostawca pozostaje odpowiedzialny za swoje zobowiązania wynikające z umowy i ponosi odpowiedzialność za działania osoby trzeciej jak za swoje własne.

6.8.
Dostawca ma obowiązek powiadomić nas niezwłocznie na piśmie o wszelkich zmianach w swojej strukturze własnościowej i o każdej zmianie firmy lub adresu siedziby względnie adresu do doręczeń.

6.9.
Jeżeli Dostawca zamierza zaprzestać produkcji w ogóle bądź też ma zamiar dokonać zmian w produkcji towaru stanowiącego przedmiot umowy lub ją wstrzymać, ma obowiązek bezzwłocznie poinformować nas o tym fakcie na piśmie, o ile od naszego ostatniego zamówienia towaru nie upłynęło więcej niż 6 miesięcy. Dostawca zapewnia nam możliwość dostawy towaru stanowiącego przedmiot umowy przez okres co najmniej 12 miesięcy od momentu takiego zawiadomienia.

6.10.
W przypadku, gdy Dostawca wykonuje dla nas obróbkę uszlachetniającą, ma on obowiązek przeprowadzić kontrolę towarów dostarczonych mu do obróbki uszlachetniającej w momencie ich odbioru i poinformować nas o ewentualnych wadach towaru przed rozpoczęciem obróbki uszlachetniającej, a także uzgodnić z nami dalszy tok postępowania. W razie niedopełnienia tych obowiązków Dostawca jest zobowiązany do wyrównania poniesionej przez nas z tego tytułu szkody. Nie ogranicza to w żaden sposób naszego prawa do dochodzenia dalszych roszczeń ustawowych.

7. Rękojmia i gwarancja oraz przedawnienie roszczeń

7.1.
Dostawca zapewnia, że towary względnie usługi są wolne od wad fizycznych i prawnych, a także zgodne z najnowszym stanem wiedzy technicznej, obowiązującymi krajowymi i europejskimi przepisami prawa, wytycznymi organów administracji oraz przekazaną przez nas specyfikacją, uzgodnionymi właściwościami oraz danymi podanymi w zamówieniu lub w zleceniu, a także deklaracją zgodności.

7.2.
Jeżeli w indywidualnym przypadku niezbędne lub wskazane jest odstępstwo od naszej specyfikacji, uzgodnionych właściwości lub danych podanych w zamówieniu albo też w razie wątpliwości co do żądanego przez nas sposobu wykonania, Dostawca ma obowiązek niezwłocznie nas o tym poinformować, a my niezwłocznie powiadomimy Dostawcę o konieczności wprowadzenia ewentualnych zmian. Zgoda ta nie powoduje ograniczenia odpowiedzialności Dostawcy za ewentualne wady towaru, chyba że wada wynika ze sposobu wykonania, który nakazaliśmy Dostawcy wbrew jego zastrzeżeniom. Jeżeli zmiana ta wpłynie na ponoszone przez Dostawcę koszty wynikające z realizacji umowy, obie strony umowy są uprawnione do żądania odpowiedniej korekty wynagrodzenia należnego Dostawcy.

7.3.
Dostawca zapewnia ponadto, że towary względnie usługi są przystosowane do uzgodnionego lub wynikającego z charakteru towaru względnie usługi przewidzianego użytku oraz, że nie zawierają one żadnych niedozwolonych lub niesklasyfikowanych substancji. W przypadku towarów przeznaczonych na opakowania artykułów spożywczych lub zabawek Dostawca zapewnia, że są one także przystosowane do kontaktu z żywnością względnie zabawkami oraz, że kontakt taki nie ma niekorzystnego wpływu na artykuły żywnościowe względnie zabawki.

7.4.
Dostawca gwarantuje odpowiednie oznakowanie towarów.

7.5.
Jeżeli dostarczane towary lub świadczone usługi są przez nas lub naszych odbiorców przeznaczone do wykorzystania w krajach leżących poza granicami Unii Europejskiej, co jest wiadome Dostawcy, zapewnienia Dostawcy zawarte w w punktach od 7.1 do 7.4. odnoszą się również do tych krajów.

7.6.
W przypadku wady dostarczonego towaru mamy w szczególności prawo żądać wedle naszego uznania usunięcia wady lub dostawy rzeczy wolnej od wad względnie wolnego od wad świadczenia usługi. Jeżeli Dostawca nie uczyni zadość naszemu żądaniu przed upływem wyznaczonego przez nas odpowiedniego terminu, możemy na koszt i ryzyko Dostawcy sami podjąć się naprawy lub wymiany albo zlecić ich realizację osobom trzecim. W nagłych przypadkach mamy prawo do podjęcia naprawy we własnym zakresie jeszcze przed upływem wyznaczonego terminu, jeżeli Dostawca w ciągu 24 godzin od wezwania nie potwierdzi w sposób wiążący na piśmie, że ma zamiar i jest w stanie niezwłocznie dostarczyć towar wolny od wad lub usunąć wadę. W tym przypadku możemy żądać od Dostawcy zwrotu poniesionych przez nas kosztów naprawy. Powyższe nie ogranicza w żaden sposób naszych praw ustawowych.

7.7.
Niezależnie od stopnia zawinienia Dostawca ponosi koszty wymiany lub naprawy wadliwego towaru, w tym zwłaszcza koszty diagnostyki, montażu, demontażu wadliwych i ponownego zamontowania sprawnych części, koszty robocizny i materiałów związanych z demontażem oraz zamontowaniem rzeczy wolnych od wad, a także koszty transportu i pozostałe koszty wynikające z wymiany wadliwych części.

7.8.
Jeżeli wadliwość ogranicza się do możliwej do wyodrębnienia części dostawy lub świadczenia, przysługujące nam prawo do odstąpienia od umowy może się ograniczyć do tejże części przy zachowaniu pozostałych postanowień umowy.

7.9.
Odstąpienie od całości lub części umowy nie uszczupla w żaden sposób naszego prawa do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

7.10.
Dostawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przez okres 36 miesięcy od wydania nam towaru lub usługi. Jeżeli odbiór opóźnia się bez winy ze strony Dostawcy, okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi wynosi 36 miesięcy od momentu przygotowania towaru lub usługi do odbioru przez Dostawcę.

7.11.
Jeżeli nabywamy towar w celu odsprzedaży lub wykorzystania do produkcji innych produktów, okres odpowiedzialności Dostawcy z tytułu rękojmi wydłuża się o okres od odbioru towaru przez nas od Dostawcy do momentu wydania produktu wyposażonego w towar pochodzący od Dostawcy osobie trzeciej, nie dłużej jednak niż o 6 miesięcy.

7.12.
W przypadku wymiany towaru przez Dostawcę na nowy okres odpowiedzialności Dostawcy z tytułu rękojmi dla tego nowego towaru rozpoczyna swój bieg od początku z chwilą jego odbioru przez nas. W przypadku naprawy towaru okres odpowiedzialności Dostawcy z tytułu rękojmi rozpoczyna swój bieg od początku z chwilą zakończenia względnie odbioru naprawy.

7.13.
Powyższe postanowienia nie wyłączają naszych dalej idących ustawowych uprawnień w związku z wadami dostarczonych towarów.

8. Zastrzeżenie własności

Zastrzeżenie własności towaru na rzecz Dostawcy jest wyłączone. Dostawca gwarantuje, że dostarczony towar nie jest przedmiotem prawa własności osób trzecich. Dostawca zobowiązuje się do poniesienia wszelkich kosztów związanych ze zgłoszeniem przez osoby trzecie roszczeń do przedmiotu umowy. Dotyczy to również kosztów obsługi prawnej oraz kosztów sądowych.

9. Prawa ochronne

9.1.
Dostawca gwarantuje, że towary względnie usługi nie są przedmiotem praw ochronnych, w tym praw własności intelektualnej osób trzecich, w szczególności że dostawa i korzystanie z dostarczonych towarów względnie usług nie narusza żadnych patentów, licencji, wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych, znaków towarowych, praw autorskich ani innych praw ochronnych osób trzecich.

9.2.
Dostawca pokryje wszystkie koszty poniesione przez nas w związku z ewentualnym naruszeniem przez nas praw osób trzecich wymienionych w punkcie 10.1. Dotyczy to również kosztów obsługi prawnej i kosztów sądowych.

9.3.
W przypadku wady prawnej dostarczonych towarów, jesteśmy uprawnieni do uzyskania od uprawnionych osób trzecich na koszt Dostawcy zgody, która jest wymagana do korzystania z tych towarów względnie usługi.

9.4.
Nie ogranicza to w żaden sposób istniejących ponadto roszczeń ustawowych, np. z tytułu odpowiedzialności za wady prawne.

9.5.
Dostawcy nie przysługuje prawo do korzystania z naszych nazw handlowych, logo, znaków towarowych ani innych praw ochronnych.

9.6.
Towary względnie usługi, które nie należą do standardowej oferty Dostawcy, a które wykonał on na podstawie naszych instrukcji lub rysunków względnie specyfikacji technicznych, nie mogą bez uzyskania naszej uprzedniej pisemnej zgody być oferowane, sprzedawane, dostar¬czane ani ujawniane osobom trzecim.

9.7.
Dostawca nie może oferować, sprzedawać, dostarczać osobom trzecim ani w żaden inny sposób wprowadzać na rynek towarów ze swojej standardowej oferty, jeżeli widoczna jest na nich nasza nazwa handlowa, nasze logo, nasz znak towarowy lub inny przedmiot prawa ochronnego.

10. Materiały robocze

10.1.
Zachowujemy prawo własności oraz prawa własności intelektualnej w odniesieniu do wszystkich przekazanych Dostawcy lub wykonanych według naszych specyfikacji materiałów roboczych służących do przygotowania oferty względnie realizacji zamówienia lub zlecenia, takich jak np. projekty, szablony, rysunki, filmy, litografie, klisze, sztance, wykrojniki, negatywy, wałki drukarskie, płyty drukarskie, urządzenia formujące, dane cyfrowe, cylindry drukowe, narzędzia, wzory, modele, materiały do druku, kalkulacje itd. Dostawca jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu wszystkich otrzymanych materiałów roboczych na pierwsze wezwanie. Nie może on również zatrzymać żadnych kopii ani innych reprodukcji.

10.2.
Dostawca nie może wykorzystywać materiałów roboczych określonych w punkcie 10.1 do celów innych niż wykonanie umowy. Nie może ich ponadto ujawniać ani udostępniać osobom trzecim. W przypadku naruszenia tego zakazu Dostawca jest zobowiązany do naprawienia wynikłej stąd szkody.

10.3.
W przypadku utraty materiałów roboczych określonych w punkcie 10.1 Dostawca jest zobowiązany do ich odtworzenia na własny koszt, a także do naprawienia wynikłej stąd szkody.

 

11. Odpowiedzialność za produkt

11.1.
Jeżeli z tytułu naruszenia obowiązujących wymogów w zakresie bezpieczeństwa lub przepisów krajowych lub zagranicznych dotyczących odpowiedzialności za produkt niebezpieczny zostaną wobec nas wysunięte jakiekolwiek roszczenia z powodu wadliwości naszego produktu, której przyczyna może tkwić w towarach dostarczonych przez Dostawcę, jest on zobowiązany do naprawienia wyrządzonej nam szkody. Jeżeli szkoda została spowodowana przez towary dostarczone przez wielu Dostawców, ponoszą oni w tym zakresie odpowiedzialność solidarną. W przypadku wystąpienia szkody będącej typową konsekwencją wady dostarczonego przez Dostawcę towaru domniemywa się, że szkoda ta powstała w jej wyniku. W gestii Dostawcy leży udowodnienie, że wada ta nie stanowiła przyczyny danej szkody.

11.2.
W ramach spoczywającej na Dostawcy odpowiedzialności za przypadki szkody określone w punkcie 11.1 jest on również zobowiązany do zwrotu kosztów wynikających z przeprowadzenia przez nas akcji serwisowej bądź też z nią związanych. O istocie i zakresie koniecznych do przeprowadzenia działań związanych z akcją wzywającą do zwrotu produktów w celu usunięcia ich wad – na ile można tego w zaistniałych okolicznościach oczekiwać – poinformujemy Dostawcę z wyprzedzeniem, dając mu sposobność do zajęcia stanowiska. Pozostaje to bez wpływu na inne roszczenia ustawowe.

12. Zapewnienie jakości

Dostawca gwarantuje, że utrzymuje, wprowadza i dokumentuje dostosowany do rodzaju i zakresu działalności, odpowiadający najnowszym osiągnięciom w dziedzinie nauki i techniki system zapewnienia jakości. Dostawca jest zobowiązany do rejestrowania przeprowadzanych badań, pomiarów i kontroli, a także przechowywania wszystkich wyników badań, pomiarów i kontroli przez okres 10 lat w celu zapewnienia możliwości monitorowania pochodzenia i prześledzenia produkcji wstecz. Mamy prawo bez wcześniejszej zapowiedzi sprawdzić cały system zapewnienia jakości w odniesieniu do dostarczonych do nas towarów, przeprowadzając audyt na miejscu w normalnych godzinach pracy. W odniesieniu do dostarczonych do nas towarów Dostawca gwarantuje nam ponadto na żądanie wgląd w całą dokumentację systemu zapewnienia jakości i oddaje nam do dyspozycji wymagany zakres kopii.

13. Zgodność z rozporządzeniem REACH i substancje niebezpieczne

13.1.
Dostawca gwarantuje, że realizowane przez niego dostawy spełniają wymagania Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (tzw. rozporządzenia REACH – dotyczącego bezpiecznego stosowania chemikaliów, poprzez ich rejestrację i ocenę, oraz w niektórych przypadkach udzielanie zezwoleń i ograniczenia handlu i stosowania niektórych chemikaliów) w jego aktualnie obowiązującym brzmieniu. Dostawca udostępnia nam ponadto zgodne z wymaganiami rozporządzenia REACH karty charakterystyki z informacjami na temat zgodnego z przeznaczeniem stosowania wyrobów względnie udziela informacji wymaganych zgodnie z rozporządzeniem REACH.

13.2.
Zgodność z przepisami rozporządzenia REACH nie zwalnia Dostawcy z ogólnego obowiązku niezwłocznego informowania nas w sposób kompetentny o wszelkich zmianach dotyczących wyrobów i zawartych w nich składników i dostarczenia nam karty charakterystyki.

13.3.
Dla materiałów (substancji lub preparatów) i przedmiotów (np. towarów, części, urządzeń technicznych, nieoczyszczonych produktów składowanych) mogących ze względu na swój charakter, swoje właściwości lub swój stan stanowić zagrożenie dla integralności cielesnej, życia lub zdrowia ludzi, a także dla środowiska naturalnego oraz mienia i które z tego powo¬du wymagają szczególnych zabiegów w odniesieniu do opakowania, transportu, przechowywania, obchodzenia się z nimi lub postępowania z ich odpadami, Dostawca przekazuje nam w załączeniu do oferty, nie później jednak niż przed wysyłką, kompletnie wypełnioną kartę charakterystyki oraz odpowiednią instrukcję postępowania w razie wypadku (instrukcję transportową).

14. Bezpieczeństwo

Jeżeli pracownicy Dostawcy lub osoby działające w jego imieniu wykonują jakiekolwiek prace na terenie naszego zakładu, Dostawca zapewnia, że postępują oni zawsze zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, a także przestrzegają obowiązujących na terenie zakładu regulaminów. Dostawca na bieżąco informuje swoich pracowników względnie osoby działające w jego imieniu o tych przepisach. Jeżeli Dostawca niezwłocznie, najpóźniej jednak w ciągu trzech dni od otrzymania pisemnego upomnienia nie wyeliminuje uchybień względem tych przepisów albo dochodzi do powtarzających się ciężkich naruszeń tych przepisów, mamy prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym. Dostawca naprawi poniesione przez nas w wyniku nieprzestrzegania przez niego tych przepisów szkody i zwróci poniesione koszty.

15. Pogorszenie kondycji finansowej

Jeżeli po zawarciu umowy wyjdą na jaw informacje dotyczące istotnego pogorszenia sytuacji finansowej Dostawcy lub powiązanych z nim przedsiębiorstw (np. wstrzymanie płatności, wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego itp.) lub inne fakty, które sprawiają, że nasze roszczenie o spełnienie świadczenia wzajemnego wydaje się być zagrożone wskutek niezdolności Dostawcy do spełniania świadczeń, mamy prawo do wstrzymania spełnienia naszego świadczenia dopóty, dopóki Dostawca nie zrealizuje świadczenia wzajemnego lub nie wniesie zabezpieczenia. Jeżeli w ciągu tygodnia od wezwania Dostawca nie zrealizuje w pełni świadczenia wzajemnego ani nie wniesie odpowiedniego zabezpieczenia, mamy prawo odstąpić od umowy. Nie ogranicza to w żadnym stopniu naszego prawa do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

16. Zachowanie poufności

16.1.
Dostawca jest zobowiązany do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji poufnych, w których posiadanie wszedł w trakcie wymiany korespondencji przed zawarciem umowy i podczas współpracy, a także do wykorzystywania ich wyłącznie w celu realizacji stosunku umownego, chyba że są one powszechnie znane lub zostały zgodnie z prawem pozyskane od osób trzecich. Do informacji poufnych zaliczają się w szczególności zapytanie ofertowe i oferta, dane techniczne, wolumeny zakupów, ceny, informacje o produktach i opracowywaniu produktów, informacje na temat projektów badawczo-rozwojowych, wszelkie dane przedsiębiorstwa oraz wszystkie materiały robocze określone w punkcie 10.1.

16.2.
Pracownicy, którym Dostawca powierza przygotowanie oferty bądź też realizację naszego zamówienia lub zlecenia, zostaną zobowiązani przez Dostawcę do zachowania poufności.

16.3.
Jeżeli Dostawca stwierdzi, że osoba trzecia weszła w sposób nieuprawniony w posiadanie informacji objętych klauzulą poufności lub też doszło do utraty dokumentu objętego klauzulą poufności, ma on obowiązek poinformować nas niezwłocznie o tym fakcie.

16.4.
W przypadku niedopełnienia przez Dostawcę spoczywającego na nim obowiązku określonego w punktach od 16.1 do 16.3, odpowiada on za wszystkie koszty i szkody, poniesione przez nas wskutek tego uchybienia.

16.5.
Dostawca może publikować informację o wiążących go z nami relacjach biznesowych jedynie po uzyskaniu od nas uprzedniej pisemnej zgody.

16.6.
Zobowiązania wynikające z punktów od 16.1 do 16.5 pozostają w mocy nawet po zakończeniu stosunku umownego bez ograniczeń czasowych.

17. Miejsce spełnienia świadczenia, właściwość miejscowa sądu i prawo właściwe

17.1.
Miejscem spełnienia świadczenia dostawy względnie usługi jest miejscowość Pniewy w województwie wielkopolskim w powiecie szamotulskim, jeŚli nie uwzględniono inaczej. Miejscem płatności naszych zobowiązań płatniczych jest siedziba naszego przedsiębiorstwa.

17.2.
Dla ewentualnych sporów wynikłych z umów zawieranych z zastosowaniem niniejszym Ogólnych warunków zakupów i zamówienień sądem właściwym miejscowo jest sąd powszechny właściwy dla siedziby naszego przedsiębiorstwa lub wedle naszego uznania sąd powszechny właściwy dla siedziby przedsiębiorstwa Dostawcy.

17.3.
Do umów zawieranych z zastosowaniem niniejszych Ogólnych warunków zakupów wyłączne zastosowanie ma prawo Rzeczpopospolitej Polski z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).

Zaktualizowano: 21.11.2017

Ogólne warunki zakupów i zamówień (Siedziba Pniewy)
Dokument
pdf (1 MB)
Newsletter: wiedzieć, co w trawie piszczy