Zamknij

Informacje o ochronie danych dla dostawców

zgodnie z art. 13, 14 i 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO

Ochrona danych osobowych jest dla nas szczególnie ważna. Poniżej informujemy, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane i jakie przysługują Państwu prawa.

 

1. Kto odpowiada za przetwarzanie Państwa danych osobowych i do kogo mogą się Państwo zwrócić?

Karl Knauer KG
Zeller Str. 14
77781 Biberach
Tel.: +49 7835 782 0
E-mail: datenschutz@karlknauer.de
Internet: www.karlknauer.pl 

 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Christoph Boser
Tel.: +49 7835 782 0
E-mail: datenschutz@karlknauer.de

 

3. Cele przetwarzania i podstawa prawna

Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG) oraz innych właściwych przepisów o ochronie danych. Przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych zależy od uzgodnionej lub zamówionej usługi.

3.1 Zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie przez nas danych osobowych, zgoda ta stanowi podstawę prawną dla wspomnianego przetwarzania. Zgody można w dowolnym momencie wycofać ze skutkiem na przyszłość.

3.2 Wypełnienie zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu realizacji naszych umów i porozumień z Państwem. Państwa dane osobowe są ponadto przetwarzane w celu podjęcia działań i czynności w ramach stosunków przed zawarciem umowy.

3.3 Wypełnienie zobowiązań prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, jeżeli jest to konieczne do wypełnienia zobowiązań prawnych (np. prawa handlowego, podatkowego). Ponadto, w razie potrzeby, przetwarzamy Państwa dane w celu wypełnienia obowiązków kontrolnych i sprawozdawczych wynikających z prawa podatkowego, jak również w celu archiwizacji danych dla celów ochrony i bezpieczeństwa danych oraz audytu przez organy podatkowe i inne. Ujawnienie danych osobowych może stać się również konieczne w kontekście środków urzędowych/sądowych w celu gromadzenia dowodów, ścigania karnego lub egzekwowania roszczeń cywilnych.

3.4 Uzasadniony interes realizowany przez nas lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Możemy również wykorzystywać Państwa dane osobowe w oparciu o równowagę interesów w celu ochrony uzasadnionego interesu realizowanego przez nas lub osobę trzecią. Odbywa się to w następujących celach:

 • badania i optymalizacji procedur analizy potrzeb oraz w celu nawiązania bezpośredniego kontaktu z dostawcą.

 • reklamy lub badania rynku, jeśli nie sprzeciwili się Państwo wykorzystaniu swoich danych.

 • do ograniczonego przechowywania Państwa danych, jeżeli ze względu na szczególny rodzaj przechowywania usunięcie nie jest możliwe lub jest możliwe tylko przy niewspółmiernie dużym wysiłku.

 • dla dalszego rozwoju usług i produktów, jak również istniejących systemów i procesów.

 • do analiz statystycznych lub rynkowych.

 • do poświadczeń spraw prywatnoprawnych lub urzędowych.

 • dla dochodzenia roszczeń prawnych i obrony w sporach prawnych, które nie wynikają bezpośrednio ze stosunku umownego.

 • dla zabezpieczenia i realizacji naszych praw gospodarza domu poprzez odpowiednie środki (np. nadzór wideo).

 • do zbierania danych zgodnie z naszym formularzem „Informacja dostawcy o sobie”.

 

4. Kategorie przetwarzanych przez nas danych osobowych

Przetwarzane są następujące dane:

 • Dane osobowe (nazwa, zawód/branża i podobne dane)

 • Dane kontaktowe (adres, adres e-mail, numer telefonu i podobne dane)

 • Historia dostawcy

Przetwarzamy ponadto dane osobowe pochodzące z publicznych źródeł (np. internet, media, prasa). Przetwarzamy dane osobowe, które zgodnie z prawem otrzymaliśmy od osób trzecich (np. wydawców adresów, wywiadowni), jeśli jest to konieczne do świadczenia naszych usług.

 

5. Kto otrzymuje Państwa dane?

Przekazujemy Państwa dane osobowe w ramach naszego przedsiębiorstwa do tych działów, które potrzebują tych danych w celu wypełnienia zobowiązań umownych i prawnych lub do realizacji naszych uzasadnionych interesów.

Ponadto następujące organy mogą otrzymywać Państwa dane:

 • wykorzystywane przez nas podmioty przetwarzające (art. 28 RODO), usługodawcy w zakresie działań wspierających i inni administratorzy w rozumieniu przepisów RODO, w szczególności w zakresie usług IT, logistyki, usług kurierskich, usług drukarskich, zewnętrznych centrów danych, wsparcia/utrzymania aplikacji IT, archiwizacji, przetwarzania dokumentów, księgowości i controllingu, niszczenia danych, zakupów/zamówień, zarządzania klientami, masowych wysyłek pocztowych, marketingu, telefonii, zarządzania stronami internetowymi, doradztwa podatkowego, usług audytorskich, instytucji kredytowych

 • organy i instytucje publiczne w przypadku prawnego lub urzędowego obowiązku, w ramach którego jesteśmy zobowiązani do udzielenia informacji, zgłaszania lub przekazania danych lub przekazanie danych leży w interesie publicznym

 • organy i instytucje na podstawie naszego uzasadnionego interesu lub uzasadnionego interesu strony trzeciej (np. urzędy, wywiadownie, biura windykacyjne, prawnicy, sądy, rzeczoznawcy i organy kontrolne)

 • inne podmioty, dla których otrzymaliśmy od Państwa zgodę na przekazywanie danych.

 

6. Czy dane przekazywane są do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?

Przetwarzanie danych nie odbywa się poza UE lub EOG.

 

7. Jak długo przechowujemy Państwa dane?

O ile jest to konieczne, przetwarzamy Państwa dane osobowe przez okres trwania naszego stosunku handlowego, co obejmuje również zainicjowanie i realizację umowy.
Ponadto podlegamy różnym obowiązkom w zakresie przechowywania i dokumentacji, które wynikają m.in. z niemieckiego Kodeksu handlowego (HGB) i niemieckiej Ordynacji podatkowej (AO). Wskazane tam okresy przechowywania lub dokumentacji wynoszą do dziesięciu lat po zakończeniu stosunku handlowego lub stosunku prawnego przed zawarciem umowy.
Ostatecznie okres przechowywania jest również oceniany na podstawie ustawowych okresów przedawnienia, które na przykład zgodnie z §§ 195 i następnymi niemieckiego Kodeksu cywilnego (BGB) wynoszą z reguły trzy lata, ale w niektórych przypadkach mogą wynosić do trzydziestu lat.

 

8. W jakim stopniu zautomatyzowane podejmowanie decyzji ma miejsce w indywidualnych przypadkach?

Nie stosujemy żadnych w pełni zautomatyzowanych procesów podejmowania decyzji zgodnie z art. 22 RODO. Jeżeli w indywidualnych przypadkach będziemy korzystać z takich procesów, poinformujemy Państwa o tym oddzielnie, o ile jest to wymagane przez prawo.

 

9. Państwa prawa do ochrony danych

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych zgodnie z art. 15 RODO, prawo do sprostowania danych zgodnie z art. 16 RODO, prawo do usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO oraz prawo do przenoszenia danych wynikające z art. 20 RODO. Ponadto przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego ochronę danych (art. 77 RODO). Zasadniczo zgodnie z art. 21 RODO istnieje prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych osobowych. Prawo do sprzeciwu obowiązuje jednak tylko w przypadku bardzo szczególnych okoliczności dotyczących Państwa sytuacji osobistej, przy czym prawa naszego przedsiębiorstwa mogą ewentualnie stać w sprzeczności z Państwa prawem do sprzeciwu. Jeśli chcą Państwo skorzystać z któregokolwiek z tych praw, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych. (datenschutz@karlknauer.de)

 

10. Zakres Państwa obowiązku do podania nam swoich danych

Muszą Państwo podać tylko te dane, które są wymagane do nawiązania i realizacji stosunku handlowego lub są konieczne do stosunku z nami przed zawarciem umowy lub które jesteśmy prawnie zobowiązani gromadzić. Bez tych danych z reguły nie będziemy w stanie zawrzeć lub wykonać umowy. Może to również dotyczyć danych wymaganych później w trakcie stosunku handlowego. Jeżeli zażądamy od Państwa dodatkowych danych, zostaną Państwo poinformowani osobno, że podanie tych danych jest dobrowolne.

 

11. Informacja o przysługującym prawie do sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO

Mają Państwo prawo w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie danych na podstawie równowagi interesów) lub art. 6 ust. 1 lit. e RODO (przetwarzanie danych w interesie publicznym), jeżeli istnieją ku temu podstawy wynikające z Państwa szczególnej sytuacji. Dotyczy to również profilowania na podstawie tego przepisu w rozumieniu art. 4 pkt 4 RODO.

W przypadku wniesienia sprzeciwu nie będziemy dalej przetwarzać danych osobowych, które Państwa dotyczą, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne uzasadnione podstawy przetwarzania, które będą mieć nadrzędny charakter wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub jeżeli przetwarzanie ma na celu dochodzenie, wykonywanie lub obronę roszczeń prawnych. Możemy również przetwarzać Państwa dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego. Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać reklam, mają Państwo prawo w każdej chwili się temu sprzeciwić. Będziemy pamiętać o tym sprzeciwie w przyszłości.

Nie będziemy przetwarzać Państwa danych do celów marketingu bezpośredniego, jeśli wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania w tych celach. Sprzeciw można złożyć w sposób nieformalny na adres podany w punkcie 1.

 

12. Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego

Przysługuje Państwu ponadto prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego ochronę danych (art. 77 RODO).

Właściwym dla nas organem nadzorczym jest:

Krajowy Pełnomocnik ds. Ochrony Danych i Swobody Przepływu Informacji Badenii-Wirtembergii
Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Baden-Württemberg
Königstrasse 10 a
70173 Stuttgart
Telefon: 0711/615541-0
poststelle@lfdi.bwl.de

Newsletter: wiedzieć, co w trawie piszczy