Zamknij

Informacje o ochronie danych dla wnioskodawców

zgodnie z art. 13, 14 i 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO

Ochrona danych osobowych jest dla nas szczególnie ważna. Poniżej informujemy, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane i jakie przysługują Państwu prawa. 

 

1. Kto odpowiada za przetwarzanie Państwa danych osobowych i do kogo mogą się Państwo zwrócić?

Karl Knauer KG
Zeller Str. 14
77781 Biberach
Tel.: +49 7835 782 0
E-mail: datenschutz@karlknauer.de
Internet: www.karlknauer.pl 

 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Christoph Boser
Tel.: +49 7835 782 0
E-mail: datenschutz@karlknauer.de

 

3. Cele przetwarzania i podstawa prawna

Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG) oraz innych właściwych przepisów o ochronie danych. Nasze dokumenty umowne, formularze, oświadczenia o wyrażeniu zgody i inne informacje udostępnione Państwu (np. na stronie internetowej lub w warunkach handlowych) mogą dostarczyć Państwu dalszych szczegółów i uzupełnień dotyczących celów przetwarzania danych.

3.1. Zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie przez nas danych osobowych, zgoda ta stanowi podstawę prawną dla wspomnianego przetwarzania. Zgody można w dowolnym momencie wycofać ze skutkiem na przyszłość.

3.2. Wypełnienie zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu obsługi procesu rekrutacji. Przetwarzanie danych może odbywać się również drogą elektroniczną. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy dokumenty aplikacyjne przekazywane są do nas drogą elektroniczną, np. pocztą elektroniczną lub poprzez formularz na stronie internetowej.

3.3. Wypełnienie zobowiązań prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, jeśli jest to konieczne do wypełnienia zobowiązań prawnych.

3.4. Uzasadniony interes realizowany przez nas lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Możemy również wykorzystywać Państwa dane osobowe w oparciu o równowagę interesów w celu ochrony uzasadnionego interesu realizowanego przez nas lub osobę trzecią. Odbywa się to w następujących celach:

 • do ograniczonego przechowywania Państwa danych, jeżeli ze względu na szczególny rodzaj przechowywania usunięcie nie jest możliwe lub jest możliwe tylko przy niewspółmiernie dużym wysiłku.
 • w celu wzbogacenia naszych danych poprzez wykorzystanie lub badanie publicznie dostępnych danych.
 • dla dochodzenia roszczeń prawnych i obrony w sporach prawnych, które nie wynikają bezpośrednio ze stosunku umownego.
 • dla wewnętrznych i zewnętrznych badań lub kontroli bezpieczeństwa.
 • dla zabezpieczenia i realizacji naszych praw gospodarza domu poprzez odpowiednie środki (np. nadzór wideo). 

 

4. Kategorie przetwarzanych przez nas danych osobowych

Przetwarzane są następujące dane:

 • Nazwisko, imię
 • Dane kontaktowe (np. adres e-mail, adres, numer telefonu)
 • Komplet dokumentów aplikacyjnych (np. CV, świadectwa, referencje)

 

5. Kto otrzymuje Państwa dane?

Przekazujemy Państwa dane osobowe w ramach naszego przedsiębiorstwa do tych działów, które potrzebują tych danych w celu wypełnienia zobowiązań umownych i prawnych lub do realizacji naszych uzasadnionych interesów.

Ponadto następujące organy mogą otrzymywać Państwa dane:

 • wykorzystywane przez nas podmioty przetwarzające (art. 28 RODO), usługodawcy w zakresie działań wspierających i inni administratorzy w rozumieniu przepisów RODO, w szczególności w zakresie usług IT, logistyki, usług kurierskich, usług drukarskich, zewnętrznych centrów danych, wsparcia/utrzymania aplikacji IT, archiwizacji, przetwarzania dokumentów, księgowości i controllingu, niszczenia danych, zakupów/zamówień, zarządzania klientami, masowych wysyłek pocztowych, marketingu, telefonii, zarządzania stronami internetowymi, doradztwa podatkowego, usług audytorskich, instytucji kredytowych.
 • organy i instytucje publiczne w przypadku prawnego lub urzędowego obowiązku, w ramach którego jesteśmy zobowiązani do udzielenia informacji, zgłaszania lub przekazania danych lub przekazanie danych leży w interesie publicznym.
 • organy i instytucje na podstawie naszego uzasadnionego interesu lub uzasadnionego interesu strony trzeciej (np. urzędy, wywiadownie, biura windykacyjne, prawnicy, sądy, rzeczoznawcy, spółki powiązane z grupą oraz komisje i organy kontrolne).
 • inne podmioty, dla których otrzymaliśmy od Państwa zgodę na przekazywanie danych.  

 

6. Czy dane przekazywane są do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej? 

Przetwarzanie danych nie odbywa się poza UE lub EOG.

 

7. Jak długo przechowujemy Państwa dane?

Jeżeli administrator danych zawrze z osobą ubiegającą się o pracę umowę o pracę, przekazane dane będą przechowywane w celu realizacji stosunku pracy zgodnie z przepisami ustawowymi. Jeżeli administrator danych nie zawrze z osobą ubiegającą się o pracę umowy o pracę, dokumenty aplikacyjne zostaną automatycznie usunięte sześć miesięcy po powiadomieniu o decyzji odmownej, pod warunkiem, że żadne inne uzasadnione interesy administratora nie sprzeciwiają się usunięciu danych. Innym uzasadnionym interesem w tym znaczeniu jest na przykład obowiązek dostarczenia dowodów w postępowaniu na podstawie niemieckiej ogólnej ustawy o równym traktowaniu (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz – AGG).

 

8. W jakim stopniu zautomatyzowane podejmowanie decyzji ma miejsce w indywidualnych przypadkach?

Nie stosujemy żadnych w pełni zautomatyzowanych procesów podejmowania decyzji zgodnie z art. 22 RODO. Jeżeli w indywidualnych przypadkach będziemy korzystać z takich procesów, poinformujemy Państwa o tym oddzielnie, o ile jest to wymagane przez prawo.

 

9. Państwa prawa do ochrony danych

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych zgodnie z art. 15 RODO, prawo do sprostowania danych zgodnie z art. 16 RODO, prawo do usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO oraz prawo do przenoszenia danych wynikające z art. 20 RODO. 

Ponadto przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego ochronę danych (art. 77 RODO). Zasadniczo zgodnie z art. 21 RODO istnieje prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych osobowych. Prawo do sprzeciwu obowiązuje jednak tylko w przypadku bardzo szczególnych okoliczności dotyczących Państwa sytuacji osobistej, przy czym prawa naszego przedsiębiorstwa mogą ewentualnie stać w sprzeczności z Państwa prawem do sprzeciwu. Jeśli chcą Państwo skorzystać z któregokolwiek z tych praw, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych (datenschutz@karlknauer.de). 

 

10. Zakres Państwa obowiązku do podania nam swoich danych

Muszą Państwo podać tylko te dane, które są wymagane w procesie rekrutacji. Bez tych danych z reguły nie będziemy mogli zawrzeć z Państwem umowy o pracę. Jeżeli zażądamy od Państwa dodatkowych danych, zostaną Państwo poinformowani osobno, że podanie tych danych jest dobrowolne.

 

11. Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego

Przysługuje Państwu ponadto prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego ochronę danych (art. 77 RODO).

Właściwym dla nas organem nadzorczym jest:

Krajowy Pełnomocnik ds. Ochrony Danych i Swobody Przepływu Informacji Badenii-Wirtembergii
Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Baden-Württemberg
Königstrasse 10 a
70173 Stuttgart
Telefon: 0711/615541-0
poststelle@lfdi.bwl.de

Newsletter: wiedzieć, co w trawie piszczy